9 November 2018
21 p.m.
’s-Hertogenbosch, Verkadefabriek November Music still
Zuschauer von „King Kong“, 1933

Beat Furrer — linea dell’orizzonte
    — intorno al bianco
    — still
Jan van de Putte — Cette agitation perpétuelle, cette turbulence sans but

conductor: Bas WiegersTop